REF NO : B72340

一个拿破仑三世的金铜和玻璃老爷车

法国,约1870年

£3,900

A Napoleon III Gilt-Bronze & Glass Tazza.

尺寸

Height: 12 cm (5 in)
Width: 24 cm (10 in)
深度:22厘米(9英寸)
REF NO : B72340

描述

A Napoleon III Gilt-Bronze & Glass Tazza.

日期

约1870年

原产地

法国

中型

金铜色

运输和处理
由于运输我们的物品的个别性质,运输将在购买后安排。